Allmänna villkor

Senast uppdaterad 27 februari 2018.
 1. Allmänt
 2. friendtivity.se (”Plattformen”) är en sök-, matchnings-, boknings- och betalningsplattform som hjälper föräldrar (”Användare”) att hitta fritidsaktiviteter inom olika intressen till sina barn, (s.k. ”friendtivity-aktiviteter”), ledda av ledare (”Ledare”) anställda av friendtivity AB, 559117–6200 (”Bolaget”).
 3. Allmänna Villkor
 4. Om inget annat särskilt avtalats gäller följande allmänna villkor mellan Bolaget och Användare för användning av Plattformen. Genom att skapa konto via Plattformen blir man Användare och även medlem i Friendtivity och användarna accepterar dessa allmänna villkor.
 5. Bolaget kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på Plattformen. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för friendtivity-aktiviteter som bokats efter att ändringen publicerats på Plattformen.
 6. Användarens ansvar
 7. Användaren måste vara över 18 år för att registrera ett konto. Användaren får inte skapa fler än ett konto. Användaren får inte överlåta sitt konto till någon annan.
 8. Användaren ansvarar för att den information som denne lägger upp på Plattformen vid var tid är korrekt och sanningsenlig, och att det är möjligt att nå Användaren genom de kontaktuppgifter som anges.
 9. Användaren får inte lägga upp någon information eller något material som är stötande, missledande, olagligt eller liknande.
 10. Om Bolaget åsamkas skada till följd av Användarens information och/eller användning av Plattformen i strid med de allmänna villkoren ska Användaren ersätta Bolaget för sådan skada.
 11. Överträdelse av villkor
 12. Bolaget förbehåller sig rätten att stänga av Användare från Plattformen vid överträdelse av de allmänna villkoren. I särskilda fall kan överträdelse även leda till polisanmälan (t.ex. vid försök till bedrägeri eller användning av annans kreditkort för betalning). Bolaget förbehåller sig vidare rätten att när som helst och utan vidare motivering avsluta ett konto.
 13. Bokning
 14. Bokning av Friendtivities sker av Användare via Plattformen. Den som bokar en aktivitet utgör ”Gruppadministratör” för den aktuella aktiviteten. För att få delta i en bokad friendtivity-aktivitet krävs även att övriga deltagare har registrerats som Användare och anslutits till den aktuella gruppen.
 15. Pris
 16. Priset för friendtivity-aktiviteter baseras på ett timpris per deltagare och varierar beroende på antal tillfällen och antal gruppmedlemmar.
 17. Vid bokning av friendtivity-aktiviteter visas aktuellt pris på bokningssidan när ovan variabler är ifyllda. Priset anges inklusive moms.
 18. Betalning
 19. Betalningen sker direkt vid bokning av friendtivity-aktiviteter och genomförs via Klarna Checkout. Bolaget har inget ansvar för hanteringen av betalningar via Klarna Checkout, utan detta regleras av Klarna, se https://www.klarna.com/se/villkor-2/.
 20. Användaren förbinder sig att endast erlägga betalning för friendtivity-aktiviteter via Plattformen. Betalning som sker utanför Plattformen leder till att Användaren stängs av från Plattformen.
 21. Avbokning
 22. Bolaget har rätt att omboka ett aktivitetstillfälle vid Ledares sjukdom eller annat förhinder. Besked om detta ska lämnas senast 12 timmar innan aktiviteten börjar. Bolaget har även rätt att ersätta Ledare med annan personal som innehar motsvarande kompetens om Ledare får förhinder. Motsvarande gäller om Ledares anställning vid Bolaget upphör.
 23. Gruppadministratören har rätt att avboka en friendtivity-aktivitet 30 dagar före aktiviteten startar. Bolaget har rätt till ersättning för nedlagda kostnader samt en administrationsavgift.
 24. Försäkringar och säkerhetsåtgärder
 25. Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för alla Ledare som håller i friendtivity-aktiviteter samt en generell olycksfallsförsäkring för de barn som deltar.
 26. Alla Ledare är anställda av Bolaget och har genomgått ett introduktionsprogram med fokus på att skapa kreativa miljöer, hantera grupper och gruppdynamik samt barns utveckling. Bolaget gör även bakgrundskontroller på alla Ledare.
 27. Ansvarsbegränsning
  1. Från tid till annan kan tekniska komplikationer eller underhåll, planerat eller oplanerat, resultera i tillfälliga avbrott. Bolaget ansvarar inte för sådana avbrott och eventuella efterföljande konsekvenser för Användarna.
  2. Bolaget har inget ansvar för skada som uppkommer på Användares och/eller tredje mans egendom i samband med en friendtivity-aktivitet om detta inte berott på Ledarens grova vårdslöshet eller uppsåt.
  3. Bolaget ansvarar inte heller för eventuella konflikter och liknande som uppstår Användare eller aktivitetsdeltagare emellan.
  4. Bolagets ansvar gentemot Användare för all typ av skada, krav, ersättningsskyldighet m.m. hänförliga till Plattformen och enskilda friendtivity-aktiviteter, är för varje friendtivity-aktivitet under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar det pris som erlagts för den aktuella aktiviteten. Vidare omfattar Bolagets ansvar aldrig ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust av data eller information.
 28. Materialkostnader m.m.
  1. Bolaget ansvarar inte för eventuella materialkostnader i samband med friendtivity-aktiviteter. Om inköp behöver göras för att kunna utföra den valda friendtivity-aktiviteten bestäms detta tillsammans med Ledaren och regleras i aktivitetsgruppen.
  2. När en friendtivity-aktivitet sker i Användarens hem ansvarar Användaren för att lokalen är anpassad för aktivitetens utförande.
 29. Kommunikation
  1. Bolaget kommunicerar med Användaren via e-post samt via Plattformen. Bolaget förbehåller sig rätten att skicka ut information rörande bokningar, undersökningar m.m. till Användaren. Användaren kan också motta nyhetsbrev och information angående friendtivity-aktiviteter per e-post. Användaren har rätt att tacka nej till reklamutskick från Bolaget.
 30. Personuppgifter
  1. I samband med att Användaren registrerar sig på Plattformen och vid nyttjande av tjänsten lämnas personuppgifter (Användarens namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt barnets namn, ålder, intressen och kunskapsnivå m.m.) till Bolaget. Bolaget ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.
  2. Bolaget behandlar personuppgifterna i syfte att kunna leverera tjänsten, erbjuda support, genomföra uppdateringar och förbättringar av tjänsten, skicka erbjudanden till Användaren samt i övrigt för att Bolaget på bästa sätt ska kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt avtal och allmänna villkor.
  3. För behandlingen av uppgifter som sker för att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot kunden är den lagliga grunden avtal. Behandlingen av personuppgifter om Användarens barn baseras på samtycke från barnets vårdnadshavare. Vidare sker marknadsföring grundat på intresseavvägning.
  4. Uppgifterna sparas så länge det krävs för fullgörandet av tjänsten eller andra lagstadgade skyldigheter. När användaren avslutar sitt konto i Plattformen, eller efter skriftlig begäran från Användaren, ska Bolaget antingen radera eller återlämna alla personuppgifter till Användaren, inbegripet loggdata, om inget annat följer av lag.
  5. Personuppgifterna kan komma att överföras till andra bolag inom Bolagets koncern samt till samarbetspartners som enligt avtal bistår Bolaget i verksamheten (med t.ex. marknadsföring, bedrägeriutredningar, indrivning av skulder, försvar mot rättsliga krav, kundsupport, undersökningar m.m.).
  6. Användaren har rätt att få information om hur personuppgifter som rör Användaren behandlas och tillgång till sina personuppgifter samt en kostnadsfri kopia av dessa. Användaren har även rätt till rättelse, radering, begränsning av sina personuppgifter samt till dataportabilitet (rätt att få ut de personuppgifter som rör Användaren i ett allmänt användbart format för att kunna överföra dessa från Bolaget till annan).
  7. Om Användaren har frågor eller invändningar angående Bolagets hantering av personuppgifter är Användaren välkommen att kontakta Bolaget via [email protected]. Användaren har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, avseende Bolagets hantering av personuppgifter.
 31. Ångerrätt

  1. Användaren har ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten innebär att Användaren har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från avtalets ingående (ångerfrist). Meddelande till Bolaget om att utöva ångerrätt kan ske antingen muntligen per telefon på 08-410 203 50 eller skriftligen via e-post till [email protected]. På Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se) finns ett standardformulär (Ångerblankett) som kan användas vid utövande av ångerrätten.
  2. Om Användaren utövar sin ångerrätt betalar Bolaget tillbaka erlagd betalning till Användaren via Klarna, med avdrag för betalning avseende eventuella friendtivity-aktiviteter som har hunnit genomföras under ångerfristen. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att Användaren meddelat Bolaget om att Användaren vill utöva sin ångerrätt.'